Regulamin PSZOK

Odsłony: 82

ZARZĄDZENIE NR 7/2021
WÓJTA GMINY LUBIEWO
z dnia 1 lutego 2021 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bysławiu
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2020 poz. 713 ze zm.), art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) Wójt Gminy Lubiewo zarządza, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bysławiu stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. 1. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo.
2. Treść Zarządzenia podlega opublikowaniu w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubiewie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r.
§ 4. Z dniem 1 lutego 2021 r. traci moc Zarządzenie nr 114/2018 Wójta Gminy Lubiewo z dnia 5.12.2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bysławiu

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

 

REGULAMIN
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Bysławiu
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK zlokalizowanego na terenie gminy Lubiewo w
Bysławiu przy ul. Słonecznej 6. PSZOK jest czynny we wtorki i soboty od 8:00 do 15:00.
2. Korzystający z PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania
niniejszego Regulaminu.
3. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone
przez mieszkańców nieruchomości położonych na terenie gminy Lubiewo, którzy są objęci
systemem gospodarki odpadami komunalnymi i wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz
Gminy Lubiewo.
4. Z nieruchomości zamieszkałych do PSZOK przyjmowane są wskazane poniżej rodzaje odpadów
komunalnych:
– papier i tektura,
– szkło,
– odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
– odzież,
– tekstylia,
– lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
– urządzenia zawierające freony,
– farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne,
– leki inne niż wymienione w kodzie 20 01 31,
– baterie i akumulatory,
– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w kodzie 20 01 21,
20 01 23, 20 01 35,
– tworzywa sztuczne,
– metale,
– wielkogabarytowe – meble,
– wielkogabarytowe z metalu,
– opony,
– odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
– gruz ceglany,
– odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
– odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

– zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż wymienione w kodzie 17 01 06,
– usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,
– odpady ulegające biodegradacji,
– opakowania wielomateriałowe.
5. Opony przyjmowane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów
i motocykli oraz pojazdów o całkowitej masie do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do
prowadzenia działalności gospodarczej.
6. Nieodpłatnie i bez limitu przyjmowane są odpady budowlane i rozbiórkowe tj. zmieszane oraz
jednorodne odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia.
7. Przyjęcia odpadów od
mieszkańców gminy Lubiewo dokonuje upoważniony pracownik
PSZOK.
8. Przyjęcie odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem
odpadów wymienionych w punktach 4-6 oraz szczegółowym opisie zawartym w załączniku nr
2 do Regulaminu.
9. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane, tak aby umożliwić ich selektywne
odebranie.
10. Mieszkaniec na żądanie pracownika PSZOK zobowiązany jest pokazać dostarczone odpady,
poprzez otwarcie worka, bagażnika, w celu weryfikacji dostarczonych odpadów.
11. Mieszkańcy do PSZOK mogą dostarczyć odpady segregowane poza terminem ich zbiórki,
ustalonym w kalendarzach wywozu (tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło, odpady zielone).
12. Pracownik PSZOK po odebraniu worków z posegregowanymi odpadami wyda mieszkańcowi
taką samą ilość nowych worków na tworzywa sztuczne i metal, papier i tekturę, szkło, odpady
zielone.
13. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są w szczelnych (niecieknących)
i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadających oryginalną informację (etykietę)
umożliwiającą identyfikację odpadu.
14. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RTV/AGD) muszą być
kompletne (w całości).
15. Odpady należy samodzielnie wrzucić do oznaczonego kontenera lub złożyć w miejscu
wskazanym przez pracownika PSZOK. Odpady biodegradowalne (zielone) dostarczone
w workach należy wrzucać bez opakowań (worków).
16. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek powinny być w odpowiedni
sposób zabezpieczone aby w żaden sposób nie narażać pracownika PSZOK który te odpady
będzie odbierać. Odpady te powinny być dostarczone w odpowiednim opakowaniu np.
w pojemnik na odpady medyczne.
17. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli stwierdził, że mogą pochodzić
z działalności gospodarczej i nie powstały w gospodarstwie domowym, co ustali na podstawie
np.:
­ ilości dostarczonych jednorazowo odpadów przekracza możliwość wyprodukowania przez
gospodarstwo domowe,

­ ilości dostarczonych wielokrotnie odpadów przekracza możliwość wyprodukowania przez
gospodarstwo domowe,
­ rodzaj odpadów wskazuje źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np.:
chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne).
18. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów w szczególności:
­ zmieszane odpady komunalne,
­ odpady zawierające azbest,
­ części samochodowe (np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, plastiki
samochodowe),
­ opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
­ odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
­ odpady w opakowaniach cieknących,
­ odpady poprodukcyjne,
­ papa i styropian budowlany.
19. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli byłoby to sprzeczne
z niniejszym Regulaminem oraz mogłoby to zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi.
20. Każde przyjęcie odpadów w PSZOK jest ewidencjonowane przez pracownika obsługującego
PSZOK.
21. Pracownik PSZOK po sprawdzeniu potwierdzenia zapłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi sporządza w trzech egzemplarzach dokument (zgodnie z załącznikiem nr 1)
potwierdzający dostarczenie odpadów.
22. Mieszkańcy dostarczający odpady na PSZOK, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 4 ustawy o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. poz. 1182) wyrażają zgodę na przetwarzanie ich
danych osobowych (zakres: imię, nazwisko, adres nieruchomości,) przez administratora
danych, którym jest Wójt Gminy Lubiewo. Dane będą przetwarzane wyłącznie dla realizacji
celów systemu zbiórki odpadów selektywnych odebranych od mieszkańców i mogą być
udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu potwierdzenia adresu zamieszkania osób
przywożących odpady do punktu. Dane przekazuje mieszkaniec podczas każdego dostarczenia
odpadów na PSZOK. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości bezpłatnego przekazania odpadów. Każda osoba ma
prawo dostępu do swoich danych i ich poprawienia.
23. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:
­ przestrzegania zaleceń pracownika PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia
odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK,
­ zachowania porządku i czystości podczas rozładunku odpadów,
­ zachowania wymogów bezpieczeństwa i ppoż.
24. Wszelkie informację o pracy punktu można uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK lub
pod numerem telefonu (52) 3349735.
25. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostępny jest
w siedzibie Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo, w budynku edukacyjno- promocyjnym
PSZOK oraz na stronie internetowej Gminy Lubiewo pod adresem
www.lubiewo.pl
26. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.02.2021r.
Załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK

POTWIERDZENIE DOSTARCZENIA ODPADÓW
numer potwierdzenia:
Osoba przyjmująca odpady:
Imię nazwisko (zgodne z deklaracją) …………………………………………………………………….
zamieszkały/a pod adresem (zgodne z deklaracją)………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Imię nazwisko osoby dostarczającej odpady :………………………………………………………..
Dostarczone odpady:

Rodzaj odpadu Masa odpadu
Inne uwagi dotyczące funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

„Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone we własnym zakresie przez osoby zamieszkujące
wskazaną powyżej nieruchomość”
……..………………………………………………………… …………..……..………………….……………………
(data i czytelny podpis osoby dostarczającej odpady) (podpis przyjmującego)

5
Załącznik nr 2 do Regulaminu PSZOK

Opady przyjmowane w PSZOK gminy Lubiewo
Rodzaj Nazwa przyjmujemy nie przyjmujemy na PSZOK
Papier i tektura Opakowania z papieru i
tektury
kartony,
papiery,
torebki papierowe itp.
gazety, czasopisma
foldery,
książki, zeszyty bez plastikowych
okładek,
papier szkolny, biurowy itp.
­ opakowań powlekanych folią lub
kalką itp.,
­ papieru zatłuszczonego
­ tapet itp.,
Tworzywa sztuczne Opakowania z tworzyw
sztucznych
butelki typu PET i po chemii gosp.
kubeczki po lodach, margarynach,
jogurtach itp.
folia,
styropian opakowaniowy,
plastikowe zakrętki,
miski, wanienki, wiaderka, doniczki,
plastikowe duże zabawki, meble
ogrodowe itp.
­ styropianu pobudowlanego,
­ folii poprodukcyjnej i z
gospodarstw rolnych ,
­ wenflonów, strzykawek i innych
art. medycznych,
­ opakowań z zawartością itp.,
­ wiaderek z zawartością,
­ doniczek z zawartością ziemi,
­ zderzaków, kołpaków, plastików
samochodowych itp.,
Opakowania
wielomateriałowe
Opakowania
wielomateriałowe
kartoniki po sokach, mleku, zupach
itp.,
­ opakowań wielomateriałowych
z zawartością itp.

6

Szkło Opakowania ze szkła słoiki, butelki (wstępnie
oczyszczone bez zawartości i
nakrętek)
­ szkła żaroodpornego,
­ ceramiki,
­ zniczy z zawartością wosku,
­ reflektorów, itp.,
­ szyby okienne, drzwiowe itp.
­ szyb zbrojonych,
­ szyb klejonych np.
samochodowych, laminowanych
itp.,
Przeterminowane leki Leki przeterminowane przeterminowane leki
Chemikalia Chemikalia puszki i pojemniki po farbach,
detergentach, środkach ochrony
roślin, itp. przyjmowane tylko z
oryginalnymi etykietami
określających zawartość pojemnika
­ pojemników bez oryginalnych
etykiet, które określałyby
zawartość pojemnika
­ pojemników z zawartością
Zużyte baterie i akumulatory
z gospodarstw domowych
Baterie i akumulatory baterie i akumulatory bez zawartości
pierwiastków niebezpiecznych,
Zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny
Zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne
telewizory kineskopowe, laptopy,
notebooki, kalkulatory, kieszonkowe
konsole do gier
monitory kineskopowe itp.,
komputery, odkurzacze, roboty
kuchenne, telefony, zmywarki,
pralki, mikrofalówki, maszyny do
­ sprzętu zdekompletowanego,

7

szycia, żelazka, grzejniki
elektryczne, wentylatory
elektryczne, tostery, kamery,
aparaty fotograficzne, maszyny do
pisania, tostery, opiekacze i inne
urządzenia domowe elektryczne
niezawierające substancji
niebezpiecznych itp,
Lampy fluorescencyjne i
inne opady zawierające rtęć
świetlówki liniowe, żarówki
termometry rtęciowe,
ciśnieniomierze itp.
lampy fluorescencyjne
­ rtęć w postaci płynnej
Urządzenia zawierające
freony
lodówki, zamrażalki, chłodziarki,
klimatyzatory zawierające freon itp.,
­ sprzętu zdekompletowanego
Meble i inne odpady
wielkogabarytowe
Odpady wielkogabarytowe tapczany, fotele, pufy, wykładziny,
dywany również linoleum, materace,
pierzyny, poduszki itp.,
Odpady budowlane i
rozbiórkowe z prac
Zmieszane odpady z
betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów
gruz betonowy,
płytki łazienkowe,
krawężniki chodnikowe,
płytki chodnikowe itp.,
cegły,
­ gruz betonowy zmieszany z
odpadami poremontowymi
pobudowanymi np. płytami
karton gips, styropianem,
foliami, piankami itp.
­ gruzu w postaci masy sypkiej,

8

prowadzonych we własnym
zakresie
ceramicznych i elementów
wyposażenia
dachówki,
umywalki, wc kompakt,
tynki, tapety, okleiny
­ gruz ceglany zmieszany z
odpadami poremontowymi
pobudowanymi np. płytami
karton gips, styropianem,
foliami, piankami itp.,
Opady zielone, bioodpady Odpady ulegające
biodegradacji
trawę, liście, gałęzie, kwiaty, itp. ­ kości zwierząt ,
­ resztek obiadowych,
­ olei jadalny,
­ płyt wiórowych i MDF,
­ drewna impregnowanego itp.
Odpady kuchenne
ulegające biodegradacji
obierki,
surowe części warzyw i owoców
(kapusty, kalafiora itp.)
­ odpadków warzyw i owoców
przetworzonych (np.
ugotowanych)
Zużyte opony Zużyte opony opony z rowerów, wózków,
motorowerów i motocykli oraz
pojazdów o całkowitej masie do 3,5
tony, które nie są wykorzystywane
do prowadzenia działalności
gospodarczej.
­ opon z ciągników, maszyn
rolniczych, samochodów
ciężarowych itp.,
Metale Opakowania z metali puszki aluminiowe po napojach,
puszki po konserwach,
metale nie opakowaniowe np.
blachy, rurki itp.
Odzież i tekstylia Odzież i tekstylia zużyta odzież i tekstylia – odzież brudna, przemoczona
lub zaolejona.

9

odpady niekwalifikujące się
do odpadów medycznych
powstałych
w gospodarstwie
domowym w wyniku
przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi,
w szczególności igieł
i strzykawek
odpady niekwalifikujące się do
odpadów medycznych
powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku
przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi,
w szczególności igieł
i strzykawek
odpady niekwalifikujące się do
odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności
igieł i strzykawek