Kontakt

Odsłony: 449

URZĄD GMINY LUBIEWO
ul. Hallera 9
89-526 Lubiewo

od 1 lutego 2020 r. zmiana godzin pracy Urzędu Gminy

Poniedziałek – 7:00-15:00

Wtorek –  7:30-15:30

Środa – 7:00-15:00

Czwartek – 7:00 – 15:00

Piątek – 7:00-15:00

tel. 52 3349310, 509 600 023
fax   52 5190214

www.lubiewo.pl
ug@lubiewo.pl

NIP Gminy : 561- 14 – 93 – 595
REGON: 000539762

Konto bankowe: BS Koronowo O/Lubiewo
80 8144 0005 2008 0080 1270 0002
SWIFT – GBWCPLPP

Kod terytorialny: 0416042

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lubiewo, ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo numer telefonu: 52 334910.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: malgorzata.sapalska@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; b) podmioty które zawarły z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.